Vad är KBT?

KBT, kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och därför leder till psykiskt dåligt mående. KBT innefattar både kognitiv terapi och beteendeterapi.
 

Exempel på KBT-tekniker

Exponering innebär att man utsätter sig för något som är obehagligt eller väcker ångest i syfte att minska obehaget på sikt. Viktigt är att man inte flyr från eller undviker situationen. Ångesten kommer då att minska eller försvinna genom nyinlärning (man vänjer sig vid situationen), kognitiv omstrukturering ( tankarna kring situationen förändras) och känsloreglering (man lär sig att stå ut med obehagliga känslor).

Tanke-känsla- handling-schema innebär att man arbetar med att kartlägga icke-funktionella tankemönster och ersätta dem med mer funktionella.

Psykoedukation innebär att man lär sig mer och får en kunskap om sina symtom, som kan vara kroppsliga reaktioner styrda av det autonoma nervsystemet vid ångest, eller hur kroppen reagerar på svält vid anorexia nervosa. Känsla av sammanhang är viktig för vår hälsa ( förkortas KASAM) som blir vår inre kompass hur vår kropp reagerar viss olika stresstillstånd.